Poučení spotřebitele – kupujícího

Prodávající: Lukáš Krechler, IČO: 04080742, místem podnikání Mutěnická 4124/3, Brno – Židenice, PSČ 628 00, provozovatel e-shopu www.zrnkova.cz

Předmětem koupě je zboží objednané Kupujícím na e-shopu www.zrnkova.cz

Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího

Způsob platby za zboží byl Kupujícím zvolen při sestavování objednávky v hotovosti (na dobírku) nebo bankovním převodem na účet Prodávajícího, číslo účtu 4940858339/0800

Náklady na dodání předmětu koupě nese Kupující, a to ve výši, s níž byl seznámen při uzavření smlouvy

Práva Kupujícího vznikající z vadného plnění, práva ze záruky a další podmínky pro uplatnění těchto práv Kupujícím vůči Prodávajícímu jsou stanoveny ve Všeobecných obchodních podmínkách Prodávajícího

Kupující má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Prodávajícím mimo jeho prostory obvyklé k podnikání nebo při použití prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání zboží, a to bez udání důvodu, nestanoví-li zákon nebo Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího jinak

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy není Kupující povinen využít Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené s Prodávajícím

Kupující je povinen o svém odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání, a to dopisem zaslaným na korespondenční adresu Prodávajícího Na spáleništi 474, Praha-Běchovice, PSČ 190 11

V případě využití práva na odstoupení od smlouvy nese Kupující náklady spojené s vrácením předmětu koupě Prodávajícímu.